การให้บริการของเรา

Post by Ubonratchathani
on 20 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 806

ให้บริการ
  >> การคุ้มครองแรงงาน/ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง
แรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
  >> แรงงานสัมพันธ์           
  >> สวัสดิการแรงงาน
  >> มาตรฐานแรงงานไทย
  >> บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน/รับเรื่องราว
ร้องทุกข์กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากนายจ้าง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

Post by Ubonratchathani
on 20 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 1458

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ :
         สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง : บริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถนนอุปราช
       อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4525-5459
โทรสาร : 0-4526-2526, 0-4524-2440