กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563"

Post on 05 พฤษภาคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 11

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ชมรมรัฐวิสาหกิจและเอกชนสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาอุบลราชธานี (สรส.) จัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 "ผู้ใช้แรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจ แบ่งปันหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID – 19" โดยเชิญชวนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และลูกจ้าง และแสดงความเอื้ออาทร ห่วงใย ในสุขภาพอนามัยของคนทำงานทุกภาคส่วนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมเป็นหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า จำนวน 5,450 ชิ้น และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,574 ลิตร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และผู้แทนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส   Covid – 19 และออกหน่วยเคลื่อนที่นำไปมอบให้ผู้ใช้แรงงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ