กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

Post on 24 ธันวาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 42

 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 1 แห่ง พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป