กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

Post on 08 สิงหาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 247
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย สำนักสวัสดิการและคุ้มแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 3,4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ธีมงาน Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุขที่ยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
         1.การจัดสัมมนาวิชาการ เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโย บาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน
         2. การจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
         3. การสาธิตกู้ภัยทางสูง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยมีพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี