สสค.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานราชการ และการนำส่งเอกสารต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Post on 30 มีนาคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 34

 

 

 

1. QR CODE เพื่อประสานงานด้าน
    😎การยื่นคำร้องทุกข์เรียกเงินของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (คร.7)

หรือคลิ๊ก  http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. QR CODE เพื่อประสานงานด้าน
  😍(1.) รายงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  🥰(2.) แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก (แบบ คร.2) หรือแบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็ก (แบบ คร.4)

หรือคลิ๊ก  https://eservice.labour.go.th/eformweb/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. หรือส่ง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับการประสานดังต่อไปนี้
  😎3.1 การแจ้งหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 75
  🤨3.2 สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  🤥3.3 สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  😴3.4 เอกสารอื่นๆ ที่ต้องส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดที่ไม่มีในระบบ e-service

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

  https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-1999194643716371/