การให้บริการของเรา

Post on 20 กรกฎาคม 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 1425

ให้บริการ
  >> การคุ้มครองแรงงาน/ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง
แรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
  >> แรงงานสัมพันธ์           
  >> สวัสดิการแรงงาน
  >> มาตรฐานแรงงานไทย
  >> บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน/รับเรื่องราว
ร้องทุกข์กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากนายจ้าง